Wniosek o ograniczenie przetwarzania

Złóż wniosek do Market Ubezpieczeń Sp. z o.o.

Informacja

Realizowany na podstawie art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  Dane osobowe

  [group group-dane1]


  Adres zamieszkania

  [/group]
  [group group-dane2]

  Adres siedziby firmy

  [/group]

  Adres e-mail podany do korespondencji

  Polisa  Wnoskuję o

  Informacja o planowanym uchyleniu


  [group group1]
  [/group]
  [group group2]
  Taki sam jak podany do korespondencji
  [group group2-1]

  [/group]
  [/group]

  Dodatkowe informacje

  Jeżeli weryfikacja przeprowadzona na podstawie podanych w punkcie 1 danych nie pozwoli nam na ustalenie tożsamości osoby wnioskującej, może zostać podjęta próba kontaktu celem wyjaśnienia wątpliwości. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

  Wróć do wniosków