Ubezpieczenie domu i mieszkania

POZNAJ NASZĄ OFERTĘ

Ubezpieczenie domu

Kompleksowe ubezpieczenie majątku zapewniające ochronę przed nieprzewidzianymi sytuacjami życiowymi. Gwarantuje bezpieczeństwo w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zaginięcia ubezpieczonego mienia.

Przedmiot ubezpieczenia

Ochroną ubezpieczeniową objąć można:

 • dom mieszkalny (tzw. mury)
 • stałe elementy domu (np. wykładziny ścian, podłóg i sufitów, tynki i powłoki malarskie, stolarka okienna i drzwiowa, meble wbudowane na stałe, zamontowane na stałe instalacje wraz z wyposażeniem, kominki, schody wewnętrzne, kraty okienne, rolety antywłamaniowe, itp.)
 • ruchomości domowe (wyposażenie wraz z przedmiotami osobistego użytku)
 • budynki niemieszkalne
 • garaż
 • obiekty małej architektury
 • ogrodzenie
Zakres ochrony

Ubezpieczenie chroni majątek od szkód powstałych w skutek:

 • ognia i innych zdarzeń losowych (w tym powodzi)
 • kradzieży z włamaniem i rabunku
 • przepięć
 • wandalizmu i dewastacji
 • stłuczenia (rozbicia) szyb i innych przedmiotów szklanych
 • akcji ratowniczych powstałych w związku ze zdarzeniami objętymi ochroną
Na co zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia domu?

Jedną z kluczowych kwestii jest zakres ubezpieczenia – należy dostosować go do swoich indywidualnych potrzeb. Nie we wszystkich przypadkach konieczny jest wybór pakietu zawierającego ochronę od wszelkich ryzyk. Należy jednak być świadomym od jakich zdarzeń przysługiwać będzie odszkodowanie, a za które Towarzystwo Ubezpieczeniowe odmówi jego wypłaty.

Kolejnym równie ważnym aspektem jest suma ubezpieczenia. Powinna odpowiadać realnej wartości mienia podlegającego ubezpieczeniu. Oczywiste jest, że wyższa suma ubezpieczenia równa się wyższej składce – jednak przedstawienie rzeczywistej wartości majątku pozwoli na pełną likwidację szkody, tj. doprowadzenie do stanu sprzed jej wystąpienia.

Ponadto

Ubezpieczenie domu (murów) to wymóg przy kredycie hipotecznym. Banki zastrzegają sobie prawo pierwszeństwa do wypłaty odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody całkowitej, tzw. cesji.

Produkty towarzyszące
 • Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym: chroni przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim przez Ubezpieczonego, członków jego rodziny oraz zwierzęta domowe. Obejmuje takie zdarzenia, jak np. nieszczęśliwy wypadek osoby trzeciej spowodowany przez zaniechanie Ubezpieczonego, tj. nieodśnieżenie pojazdu, stłuczenie sąsiadowi szyby przez dziecko, czy porysowanie przez nie samochodu. Zakres terytorialny odpowiedzialności może zostać rozszerzony i obowiązywać tym samym już nie tylko w miejscu ubezpieczenia ale w całej Polsce.
 • Home Assistance: ubezpieczenie zapewniające pomoc w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji w domu – naprawę sprzętu RTV, AGD i PC. Jest to możliwość szybkiego i bezpłatnego skorzystania z usług szerokiego grona specjalistów, tj. np. ślusarza, hydraulika, elektryka, szklarza.
 • NNW: ubezpieczenie chroniące Ubezpieczonego i jego rodzinę przed skutkami nieszczęśliwych wypadków – w wyniku których poniosą oni śmierć lub doznają trwałego uszczerbku na zdrowiu.