Ubezpieczenie domu i mieszkania

POZNAJ NASZĄ OFERTĘ

Ubezpieczenie domu w budowie

Ubezpieczenie zapewniające kompleksową ochronę nie tylko w przypadku budowy domu, ale również w przypadku prowadzenia wszelkich prac budowlanych, m.in. rozbudowy, nadbudowy oraz przebudowy nieruchomości. Swoim zakresem może obejmować ponadto budowę domku letniskowego, garażu oraz budynku gospodarczego, jak również stawianie ogrodzenia.

Przedmiot ubezpieczenia

Ochroną ubezpieczeniową objąć można:

  • znajdujący się w trakcie budowy dom jednorodzinny, budynek gospodarczy, garaż, obiekty małej architektury
  • stałe elementy domu
  • ruchomości domowe
  • sprzęt i maszyny budowlane
Zakres ochrony

Ubezpieczenie chroni majątek od szkód powstałych w skutek:

  • ognia i innych zdarzeń losowych
  • powodzi (na wniosek Ubezpieczającego i za dodatkową opłatą)
  • kradzieży z włamaniem, rozboju, wandalizmu (na wniosek Ubezpieczającego i za dodatkową opłatą)
Suma ubezpieczenia

Towarzystwo Ubezpieczeniowe odpowiada do wysokości kosztów realnie poniesionych na budowę domu. Wartość ta określana jest na podstawie faktur za zakupione materiały oraz roboty budowlane, bądź na podstawie wyceny wykonanej przez rzeczoznawcę.