Ubezpieczenie samochodu

POZNAJ NASZĄ OFERTĘ

Ubezpieczenie OC

Nie przepłacaj, kupuj u nas!

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym i niezależnie od firmy ubezpieczeniowej obejmuje identyczną ochroną. Nie ma zatem znaczenia, w której firmie zdecydujemy się wykupić ubezpieczenie OC.

Nasi Pracownicy wśród 21 Towarzystw Ubezpieczeniowych znajdą najkorzystniejszą ofertę ubezpieczenia OC dla każdego.

Co to jest OC?

Podstawa prawna

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym i niezależnie od firmy ubezpieczeniowej obejmuje identyczną ochroną. Nie ma zatem znaczenia, w której firmie zdecydujemy się wykupić ubezpieczenie OC.

OC jest to ubezpieczeniem obowiązkowym i każdy właściciel zarejestrowanego pojazdu musi posiadać polisę OC .

Zakres ochrony

Ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.

Odszkodowanie za wyrządzoną szkodę w związku z ruchem pojazdu mechanicznego przysługuje, jeśli jej następstwem jest:

 • śmierć,
 • uszkodzenie ciała,
 • rozstrój zdrowia,
 • bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą:

 • przy wsiadaniu do pojazdu mechanicznego i wysiadaniu z niego,
 • bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu mechanicznego,
 • podczas zatrzymania, postoju lub garażowania.
Okres obowiązywania polisy OC

W większości przypadków umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawiera się na podstawowy okres, jakim jest 12 miesięcy. Okres 12 miesięcy kończy się z upływem dnia poprzedzającego początkowy dzień okresu ubezpieczenia (jest to odstępstwo od ogólnej zasady liczenia terminów, zawartej w kodeksie cywilnym), co stosuje się również odpowiednio do umowy zawartej w tym samym dniu, w którym rozpoczyna się okres ubezpieczenia.

W niektórych przypadkach można zawrzeć tzw. „umowę ubezpieczenia krótkoterminowego”.

Z ubezpieczeń krótkoterminowych mogą korzystać m.in. pośrednicy w kupnie/ sprzedaży pojazdów (komisy samochodowe), właściciele pojazdów zarejestrowanych krótkoterminowo, posiadacze pojazdów wjeżdżających na terytorium Polski bez ubezpieczenia OC (ubezpieczenie graniczne), posiadacze pojazdów wolnobieżnych i zabytkowych.

Zmiana dotychczasowego Ubezpieczyciela

Zmiany firmy ubezpieczeniowej możena dokonać raz w roku wypowiadając dotychczasową polisę najpóźniej jeden dzień przed końcem okresu ochrony. Jeśli takie wypowiedzenie nie zostanie złożone polisa automatycznie przedłuży się na kolejny okres 12 miesięcy.

Zakres terytorialny

Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie zdarzenia zaistniałe na terytorium RP oraz na terytoriach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego (m.in. wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej). Od tego dnia wszystkie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z mocy prawa obejmują zakresem ochrony ubezpieczeniowej terytoria następujących państw:

Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Wielka Brytania, Włochy, Węgry, a od 1 stycznia 2012 r. także Serbia.

Wyjeżdżający powyższych krajów kierowcy nie muszą okazywać jakichkolwiek dodatkowych dokumentów, ponieważ pojazd z polską rejestracją jest ubezpieczony w zakresie OC. Przekraczanie granicy, jak i poruszanie się po terytorium wyżej wymienionych krajów odbywa się na podstawie faktu zarejestrowania samochodu w Polsce i zaopatrzenia go w polskie tablice rejestracyjne.

Zmiana dotychczasowego ubezpieczyciela

Należy pamiętać, że najpóźniej 1 dzień przed końcem okresu ochrony ubezpieczeniowej możemy wypowiedzieć na piśmie umowę ubezpieczeni w poprzednim zakładzie ubezpieczeń, by uniknąć podwójnego ubezpieczenia na kolejny rok.

Warto też pamiętać, że każda przerwa w ubezpieczeniu OC może skutkować karami nakładanymi przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

POBIERZ PLIKI

 • Wypowiedzenie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC nabywcy pojazdu
 • Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC – tryb podwójnej umowy ubezpieczenia
 • Wniosek o zwrot składki za niewykorzystany okres z ubezpieczenia OC