Ubezpieczenie firmy

POZNAJ NASZĄ OFERTĘ

Ubezpieczenie OC działalności

Jeśli decydujesz się otworzyć i prowadzić własną działalność gospodarczą powinieneś mieć świadomość, że nie raz spotkasz się z problemem. Problemy to najczęściej szkody, które nieumyślnie wyrządzisz (bądź Twoi pracownicy) osobie trzeciej.

Szkody mogą mieć charakter zarówno osobowy jak i rzeczowy, a ich finansowe skutki mogą być bardzo kosztowne.. W związku z tym proponujemy zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności. Wszystko po to byś czuł się bezpiecznie i komfortowo, a w razie zaistnienia szkody zminimalizował straty finansowe.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i wykorzystywanym mieniem będące następstwem:

 • czynu niedozwolonego (OC deliktowa)
 • niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa)

Duża ilość Towarzystw Ubezpieczeniowych, które posiadamy w swojej ofercie sprawi, że nie znajdziesz szkody, od której nie będziesz mógł się ubezpieczyć, a nasi Sprzedawcy pomogą Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.

 • szkody wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego w związku z wypadkiem przy pracy (OC pracodawcy)
 • szkody wyrządzone przez producenta w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu (OC za produkt)
 • szkody powstałe w środowisku
 • szkody wyrządzone wskutek połączenia, pomieszania lub przeróbki wadliwego produktu wprowadzonego do obrotu przez Ubezpieczonego (klauzula połączenia i pomieszania)
 • szkody powstałe w rzeczach ruchomych osób trzecich
 • szkody wyrządzone w rzeczach wniesionych przez gości hotelowych w związku z odpowiedzialnością hoteli i podobnych zakładów (OC hoteli)
 • szkody powstałe w mieniu przekazanym w celu wykonania obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych usług o podobnym charakterze wykonywanych przez Ubezpieczonego
 • szkody spowodowane działaniem materiałów wybuchowych lub fajerwerków
 • szkody wyrządzone przez Wspólnotę Mieszkaniową
 • szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń
 • szkody powstałe w pojazdach mechanicznych przechowywanych, kontrolowanych lub chronionych przez Ubezpieczonego
 • szkody powstałe po przekazaniu wykonanej pracy lub usługi w użytkowanie odbiorcy
 • szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczonego
 • szkody powstałe w nieruchomościach osób trzecich (OC najemcy)
 • szkody wyrządzone uczestnikom w wyniku przeprowadzania imprezy
 • szkody wyrządzone przez podmiot pełniący funkcję zarządcy dróg publicznych
 • szkody poniesione przez producenta produktu finalnego wskutek wadliwości produktów dostarczonych przez Ubezpieczonego
 • szkody poniesione przez osobę trzecią będącą producentem w rzeczach ruchomych wyprodukowanych lub poddanych obróbce za pomocą maszyn i urządzeń wprowadzonych przez Ubezpieczonego do obrotu
 • szkody powstałe w środkach transportu podczas prac ładunkowych
 • szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC