Wniosek o usunięcie danych „prawo do bycia zapomnianym”

Złóż wniosek do Market Ubezpieczeń Sp. z o.o.

Informacja

Realizowany na podstawie art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  Dane osobowe

  [group group-dane1]


  Adres zamieszkania

  [/group]
  [group group-dane2]

  Adres siedziby firmy

  [/group]

  Adres e-mail podany do korespondencji

  Polisa  Wnoskuję o usunięcie danych osobowych mnie dotyczących

  Proszę o


  [group group1]


  [group group1-1]
  [/group]
  [group group1-2]
  Taki sam jak podany do korespondencji
  [group group1-2-1]

  [/group]
  [/group]
  [/group]

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, o ile przetwarzane dane nie są niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.Jeżeli weryfikacja przeprowadzona na podstawie podanych w punkcie 1 danych nie pozwoli nam na ustalenie tożsamości osoby wnioskującej, może zostać podjęta próba kontaktu celem wyjaśnienia wątpliwości.

  Wróć do wniosków